Zásady zpracování osobních údajů

GS Management, a.s. (dále jen „GSM“) zpracovává osobní údaje klientů GSM, nutné pro řádné poskytování služeb, a to zejména zprostředkování obchodu a služeb nebo realitního zprostředkování (dále jen „Osobní údaje“).

GSM zpracovává Osobní údaje pouze za účelem uzavírání smluv týkajících se zprostředkování obchodu a služeb nebo realitního zprostředkování (dále jen „Smlouvy“).

Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma případů týkajících se zprostředkování obchodu a služeb nebo realitního zprostředkování nebo při uzavírání Smluv.

Osobní údaje budou GSM zpracovávány po dobu trvání Smluv, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností, a poté budou skartovány dle skartačního řádu GSM.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má klient GSM tato práva:

  • Právo na přístup k Osobním údajům, což znamená, že si klient může kdykoliv požádat o potvrzení od GSM, zda jeho Osobní údaje, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má klient právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byly jeho Osobní údaje získány, a zda dochází na základě zpracování jeho Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také má klient právo získat kopii svých Osobních údajů.
  • Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že klient může požádat GSM o opravu či doplnění svých Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že GSM musí vymazat Osobní údaje klienta pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo klient odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, nebo klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo zpracování je protiprávní, nebo to ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů klienta, GSM může mít jeho Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem klienta, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  • Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že klient má právo získat své Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  • Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů klienta.

Veškerá výše uvedená PRÁVA může klient uplatnit u GSM buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@gs-management.cz.

Klient má dále podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Další skutečnosti:

Poskytnutí Osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro přípravu a plnění závazků ze Smluv, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření Smlouvy.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování a ani k profilování.

V Praze dne 04.04.2021

Jiří Bureš

předseda správní rady

 

Vyhledávání

Kontakt

GS Management, a.s. V Olšinách 16/82
100 00 Praha


tel. 725 838 097
tel. 606 649 676
ID datové schránky: xk7eb46