Poučení spotřebitele

mající zájem o uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje (převodu) předmětu aukce

 s organizátorem aukce dle platného Aukčního řádu elektronického aukčního systému na www.prodej-aukci.cz

(dále jen jako „Zájemce“)

GS Management, a.s. (dále jen „GSM“) jako provozovatel výše uvedeného aukčního systému v souvislosti s jednáním Organizátora aukce o uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje (převodu) předmětu aukce elektronickou aukcí na www.prodej-aukci.cz (dále jen „Smlouva“), kterou Zájemce hodlá uzavřít s Organizátorem aukce, tímto v souladu s platnou legislativou jménem Organizátora aukce poučuje každého konkrétního Zájemce, jak následuje:

  • V případě, že předmětem aukce je zprostředkování prodeje nemovitých věcí, popř. pronájmu či podnájmu nemovitých věcí, popř. převodu družstevního podílu, třetí osobě, potom se Smlouva řídí zákonem o realitním zprostředkováníZák. č. 39/2020 Sb., ve znění násl. změn a doplňků, dále jen „ZRZ“  (Zák. č. 39/2020 Sb., ve znění násl. změn a doplňků, dále jen „ZRZ“) v případě jiného předmětu aukce se řídí platnou legislativou (např. převod obchodního podílu dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění násl změn a doplňků).
  • Předmětem služby nabízené Organizátorem aukce je zprostředkování prodeje (převodu) způsobem a za cenou určenou ve Smlouvě, a to zejména elektronickou aukcí na www.prodej-aukci.cz za podmínek zde uveřejněného platného Aukčního řádu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejdéle však na dobu šesti měsíců, s možností automatického prodloužení této Smlouvy, a to za podmínek platné legislativy. Návrh smlouvy spolu s její přílohou – návrhem aukční vyhlášky Organizátor aukce předloží Zájemci nejméně jeden měsíc před jejím uzavřením, a to v listinné formě.
  • Cena služby (dále jen „Provize“) bude činit sjednané procento ze skutečné ceny dosažené na aukci nebo mimo ni, v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě; takto určená Provize bude vždy včetně daně z přidané hodnoty (DPH) dle platné legislativy, popř. bude Provize činit pevnou (paušální) částku s DPH uvedenou ve Smlouvě. Provize může být i účtována kupujícímu – nabyvateli předmětu aukce.
  • Provize bude splatná dnem uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej (převod) předmětu aukce jako výsledek plnění Smlouvy, popř dnem zápisu předmětu aukce do veřejného rejstříku.
  • Veškeré náklady Organizátora aukce spojené s činností dle Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi.
  • Smlouva je uzavírána v souladu s platnou legislativou, práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí zejména OZ (viz podrobně ust. § 1914 a násl. OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy, pokud byla tato Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Organizátora aukce (viz ust. § 1828 odst. 2 OZ).

  • Zájemce má právo odstoupit od uzavřené Smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření této Smlouvy.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zájemce o svém rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy informovat Organizátora aukce na jeho poštovní či emailovou adresu, popř. na adresu provozovatele GS Management, a.s. uvedenou v záhlaví tohoto POUČENÍ KLIENTŮM formou jednoznačného prohlášení (např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem). K tomuto účelu lze i použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  • Zájemce poučujeme dle ust. § 1837 písm. a) OZ,  že za shora uvedených podmínek nebude mít Zájemce právo odstoupit od uzavřené Smlouvy, pokud Zájemce požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a přitom Organizátor aukce nejpozději v den předcházející odeslání oznámení vyhlásil aukci, jejímž navrhovatelem je Zájemce. 

V Praze dne 04.04.2021

Jiří Bureš, předseda správní rady,  GS Management, a.s.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o zprostředkování prodeje (převodu) předmětu aukce

Vzorový formulář pro odstoupení_(04-04-2021)_formular.pdf (159323)

 

Vyhledávání

Kontakt

GS Management, a.s. V Olšinách 16/82
100 00 Praha


tel. 606 649 676
ID datové schránky: xk7eb46